Pneumatic Marking Machine

      Pneumatic Dot Marking Machine

        การแกะสลักโดยการทำจุดลงบนชิ้นงาน  ลักษณะการใช้งานเหมือนการใช้ดอกตะปูตอกลงไปบนชิ้นงาน จนเกิดเป็นรูปร่างตามที่เราลงคำสั่งการใช้งานไว้  เราสามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้

 

   
   
   

 

Visitors: 1,137,931