เครื่องกัดชิ้นงาน Milling Machine รุ่น 5H

เครื่องกัดชิ้นงาน Milling Machine รุ่น 5H 

Specifications

Spindle Speeds (RPM) : 80-3600 (10 Speeds)
Spindle and Head Spindle Taper ISO 40     
Quill Diameter 3.937” 100mm     
Quill Feeds (3)     .0015”, .003”, .006”     .04mm, .08mm, .15mm     
Quill Travel 5” 127mm
Working Surface 10” x 50”      254 x 1270 mm
Table T-slot (3)      Longitudinal Travel 35” 890mm
Cross Travel 16” Cross Travel (Hardened and ground way)      407 mm
Horsepower 5HP 
Z-Axis Driven Motor Provides a rapid feed 800mm/min 
Lamp Halogen Lamp (optional)
Head Tilt 45   Forward 45   Back
90   Right 90   Left 
Ram Swivel 360
Vertical Travel 16” (Hardened and ground way)      407 mm 
Max Work Weigh 340 kg      Approx. Machine      Weight 1450 kg
Specifications Subject to change without notice 

เครื่องกัดชิ้นงาน หรือ เครื่อง Milling Machine มีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน 

- เครื่องกัดชิ้นงานแนวตั้ง

- เครื่องกัดชิ้นงานแนวนอน

- เครื่องกัดชิ้นงานอเนกประสงค์

     
 เครื่องกัดชิ้นงานแนวตั้ง  เครื่องกัดชิ้นงานแนวนอน  เครื่องกัดชิ้นงานอเนกประสงค์ส่วนประกอบของเครื่องกัดชิ้นงาน 
มีส่วนประกอบหลักอยู่ทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน 
- ส่วนหัวเครื่องกัด หรือ Spindel Head ประกอบไปด้วย มอเตอร์ต้นกำลัง Hose Power (HP) แรงม้า สายพานปรับรอบ และเพลามือจับ
- ส่วนแท่นโต๊ะจับงาน Table  เป็นส่วนที่ต้องใช้จับวางชิ้นงานเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่เข้าหาเครื่องมือตัด และสามารถจับชิ้นงานได้3 แกน X,Y ให้เป็นแนวระนาบ และ ใช้แกน Z เพื่อบังคับทิศทางตั้งฉาก
- ส่วนตัวเครื่อง Body  ตัวเครื่องนั้นมีหน้าที่เพียงแค่เป็นฐาน
เพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าหากันเพียงเท่านั้นดอกกัดชิ้นงาน
ดอกกัดชิ้นงาน มีทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน 
- กัดหน้าเรียบ (Face Milling) ผิวงานกัดจะตั้ง ฉากกับแกนหมุนดอกกัดชนิดนี้จะมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางกวา้งมากเพื่อทา ผวิเรียบ ให้ได้ระนาบ เรียกดอกกัดผิวหนา้ราบ ใช้ งานกับเครื่องกัดแนวตั้ง 
- กัดข้างเรียบ (Peripheral Milling) ผิวงานกัดจะขนานกับแกนหมุนดอกกัด ชนิดนี้จะใช้ผิวรอบวงในการกัดงานเรียบ ใชง้านกับเครื่องกัดแนวนอนและเครื่องกัด แนวตั้งรูปร่างของดอกกัดโดยทั่วไปจะมี ลกัษณะกลมทรงกระบอก มีตั้งแต่ขนาดวง ใหญ่บางเป็นแผ่น จนหนาขึ้นไปและวงเลก็ ลงเป็นแท่ง 
   
 กัดหน้าเรียบ (Face Milling)  กัดข้างเรียบ (Peripheral Milling)

อุปกรณ์จับดอกกัดชิ้นงาน
แกนหรือแขนจับมีด (Arbor) เป็นอุปกรณ์ที่ต่อ เข้ากับเพลาหมุนของเครื่องกัดแกนนอนใช้ สา หรับจับดอกกัดต่อแขน  (Arbor cutter) และจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด

- แกนจับแบบ A (Style A) ใช้สำหรับจับดอกกัดขนาดไม่ใหญ่นัก เนื่องจากแหวน ประกบจะมีขนาดเล็ก
- แกนจับแบบ B (Style B) จะมีแหวน ประกบขนาดใหญ่ประกอบเข้ามาด้วย เพื่อกระชับ ดอกกัดชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น อีก ทั้งช่วยให้ติดตั้งดอกกัดได้หลายตวับน แกน สามารถกัดหนักได้ดี
- แกนจับแบบ C(Style C) ชนิดนี้แกนจะสั้น ใช้สำหรับจับดอกกัดหน้าราบ (Face mills) ร่องลิ่มของแกนจับแบบ A และ B มีไว้เพื่อใส่ สำหรับขัดดอกกัดเพื่อไม่ให้เกิดการหมุนฟรี... เวลากัดงานแขนจับจะสวมเข้ากับเพลา เครื่องกัดชิ้นงานด้วยลักษณะของเรียวพร้อมกับมี สลักรั้ง (Draw-in bar) ขันเพื่อดึงให้แขนจับแน่นกับเพลา
แกนจับแบบ A แกนจับแบบ B แกนจับแบบ C
Visitors: 1,238,857