สาระน่ารู้เครื่องกัดชิ้นงาน

เครื่องกัดชิ้นงาน หรือ เครื่อง Milling Machine มีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน 

- เครื่องกัดชิ้นงานแนวตั้ง

- เครื่องกัดชิ้นงานแนวนอน

- เครื่องกัดชิ้นงานอเนกประสงค์

     
 เครื่องกัดชิ้นงานแนวตั้ง  เครื่องกัดชิ้นงานแนวนอน  เครื่องกัดชิ้นงานอเนกประสงค์ส่วนประกอบของเครื่องกัดชิ้นงาน 
มีส่วนประกอบหลักอยู่ทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน 
- ส่วนหัวเครื่องกัด หรือ Spindel Head ประกอบไปด้วย มอเตอร์ต้นกำลัง Hose Power (HP) แรงม้า สายพานปรับรอบ และเพลามือจับ
- ส่วนแท่นโต๊ะจับงาน Table  เป็นส่วนที่ต้องใช้จับวางชิ้นงานเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่เข้าหาเครื่องมือตัด และสามารถจับชิ้นงานได้3 แกน X,Y ให้เป็นแนวระนาบ และ ใช้แกน Z เพื่อบังคับทิศทางตั้งฉาก
- ส่วนตัวเครื่อง Body  ตัวเครื่องนั้นมีหน้าที่เพียงแค่เป็นฐาน
เพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าหากันเพียงเท่านั้นดอกกัดชิ้นงาน
ดอกกัดชิ้นงาน มีทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน 
- กัดหน้าเรียบ (Face Milling) ผิวงานกัดจะตั้ง ฉากกับแกนหมุนดอกกัดชนิดนี้จะมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางกวา้งมากเพื่อทา ผิวเรียบ ให้ได้ระนาบ เรียกดอกกัดผิวหนา้ราบ ใช้ งานกับเครื่องกัดแนวตั้ง 
- กัดข้างเรียบ (Peripheral Milling) ผิวงานกัดจะขนานกับแกนหมุนดอกกัด ชนิดนี้จะใช้ผิวรอบวงในการกัดงานเรียบ ใชง้านกับเครื่องกัดแนวนอนและเครื่องกัด แนวตั้งรูปร่างของดอกกัดโดยทั่วไปจะมี ลกัษณะกลมทรงกระบอก มีตั้งแต่ขนาดวง ใหญ่บางเป็นแผ่น จนหนาขึ้นไปและวงเลก็ ลงเป็นแท่ง 
   
 กัดหน้าเรียบ (Face Milling)  กัดข้างเรียบ (Peripheral Milling)

อุปกรณ์จับดอกกัดชิ้นงาน
แกนหรือแขนจับมีด (Arbor) เป็นอุปกรณ์ที่ต่อ เข้ากับเพลาหมุนของเครื่องกัดแกนนอนใช้ สา หรับจับดอกกัดต่อแขน  (Arbor cutter) และจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด

- แกนจับแบบ A (Style A) ใช้สำหรับจับดอกกัดขนาดไม่ใหญ่นัก เนื่องจากแหวน ประกบจะมีขนาดเล็ก
- แกนจับแบบ B (Style B) จะมีแหวน ประกบขนาดใหญ่ประกอบเข้ามาด้วย เพื่อกระชับ ดอกกัดชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น อีก ทั้งช่วยให้ติดตั้งดอกกัดได้หลายตวับน แกน สามารถกัดหนักได้ดี
- แกนจับแบบ C(Style C) ชนิดนี้แกนจะสั้น ใช้สำหรับจับดอกกัดหน้าราบ (Face mills) ร่องลิ่มของแกนจับแบบ A และ B มีไว้เพื่อใส่ สำหรับขัดดอกกัดเพื่อไม่ให้เกิดการหมุนฟรี... เวลากัดงานแขนจับจะสวมเข้ากับเพลา เครื่องกัดชิ้นงานด้วยลักษณะของเรียวพร้อมกับมี สลักรั้ง (Draw-in bar) ขันเพื่อดึงให้แขนจับแน่นกับเพลา
แกนจับแบบ A แกนจับแบบ B แกนจับแบบ C

Visitors: 1,245,627